header

univ logo

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

אודות המכון

buldingהמכון לחקר הגולן הוקם בשנת 1983 על ידי משרד המדע, המועצה האזורית גולן והמועצה המקומית קצרין בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה שקיבלה לידיה את החסות האקדמית.

יעדי המכון: הרעיון המרכזי בהקמת המכון היה לרכז צוות מדענים אשר יעסוק במחקר רלוונטי לגולן ויתרום לשיפור רווחת התושבים, העלאת רמת החינוך והבטחת מקורות הכנסה מחקלאות ותעשיה. המימון הבסיסי לפעילות המכון מגיע ממשרד המדע ומועצות הגולן. חלק נכבד מתקציבו של המכון מבוסס על גיוס תקציבי מחקר מקרנות תחרותיות בארץ ובעולם ומגופים אזוריים ופרטיים.

תחומי מחקר: במכון מתבצעים מחקרים בתחומים החשובים לרמת הגולן והמסייעים לתושבי הגולן. התחומים העיקריים עליהם עובדים חוקרי המכון הם: חקלאות (פיסיולוגיה, מחלות צמחים, שיפור טכניקות לאחסון פירות לאחר קטיף, בעיות תרדמה ומכות שמש בעצים נשירים, השקיה ודישון, כרם-ממשק והגנת הצומח), סוציולוגיה וחינוך (פיתוח חשיבה מדעית ומיומנויות חקר בבתי ספר בגולן, קליטת עליה בחינוך ובקהילה, קליטת תושבים חדשים והרחבות קהילתיות בגולן, שירותי בריאות לקשישים בפריפריה, שדרוג מערכת החינוך בגולן) וסביבה (ניצול וניהול משאבי טבע, השפעת שריפות ביערות על החי והצומח, שטחים פתוחים, מינים פולשים, מי נגר ועוד).

סגל המכון: המכון מונה כיום 43 עובדים, מחציתם חוקרים בעלי תואר שלישי. בנוסף, עובדים במכון תלמידי מחקר לתואר מתקדם, עמיתי מחקר, עוזרי מחקר, עובדי ארכיון ומנהלה.

המחקר המדעי ושיטות המחקר במכון הן ברמה הנהוגה במוסדות להשכלה גבוהה ולמחקר בארץ ובעולם. חוקרי המכון עובדים בשיתוף פעולה עם עמיתים בארץ ובעולם. הערכת הישגיהם המדעיים נעשית על פי פרסומים מדעיים בכתבי עת מקצועיים בינלאומיים ומבוקרים, והישגים אלו תואמים את הרמה המקובלת במוסדות המחקר בישראל. בשנים האחרונות פרסמו חוקרי המכון עשרות מאמרים, פרקים ועבודות בכנסים בינלאומיים, מתוכם כ-20 מאמרים בממוצע לשנה בעיתונות מבוקרת.

המכון שותף לפעילויות נוספות באיזור: ארגון כנסים מדעיים, הוצאת פרסומים מדעיים של מחקרי הגולן והקמת ארכיון לגולן. במכון פועלות גם היחידה לאסטרטגיה ומידע לגולן והיחידה להערכה ומדידה בחינוך בגולן – יחידה מהראשונות בארץ שהוקמה לפי רוח דו"ח דברת על מנת לקדם נושאי חינוך מגוונים. בנוסף לכך, חוקרי המכון יועצים בנושאי חינוך שונים במכללת 'אוהלו' בקצרין, במכללת תל-חי שבגליל העליון ובבתי ספר בגולן. הם עובדים כמרצים במכללות וכמנחים בעבודות לתואר מתקדם. כמו כן מדריכים חוקרי המכון עבודות גמר בתיכון ובכך תורמים לשילוב המכון בקהילה ומאפשרים לתלמידים מצטיינים לזכות באותן הזדמנויות שיש לתלמידים ממרכז הארץ הנמצאים קרוב למרכזי השכלה ומחקר.


המכון לחקר הגולן  |  ת.ד. 97 קצרין 1290000
טלפון: 04-6123901  |  פקס: 04-6961930  |  דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפונים נוספים: ארכיון 04-6123903  |  מנהלה 04-6123928
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע, אוניברסיטת חיפה