header

univ logo

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

חקלאות ומדעי הצומח

פיזיולוגיה סביבתית והשקית מטעים          

היחידה לפיסיולוגיה סביבתית והשקיית מטעים היא אחת מיחידות המחקר בחקלאות הפועלות במכון לחקר הגולן. היחידה עוסקת במיגוון נושאים הקשורים לייעול השימוש במים המהווים משאב בחסר בגולן. כיווני המחקר הם: פיתוח מדדים לבקרת השקיה במטעים, השקיה גרעונית במטעים, אינטראקציה בין מספר הפירות למנת ההשקיה בהשפעתם על היבול והתפלגות גודל הפרי.

חלק מנושאי המחקר בהם מעורבת היחידה לפיזיולוגיה סביבתית והשקית מטעים:

 השפעה משולבת של השקיה ומספר הפירות לעץ על היבול והתפלגות גודל הפרי בנקטרינה

השפעה משולבת של השקיה ומספר הפירות לעץ על היבול והתפלגות גודל הפרי בתפוח.

בחינת רגישות אשכולית אדומה לעקת מים בשלוש תקופות פנולוגיות.

בחינת רגישות מנגו לעקת מים בשלוש תקופות פנולוגיות

פיתוח מימשק השקיה ובקרת השקיה באבוקדו.
 

אנשי היחידה מעורבים בהקמת המרכז לפיתוח מיומנויות חקר במערכת החינוך.

 

צוות היחידה

ד"ר עמוס נאור

ד"ר אלכסנדר סלוצקי

 

 


המכון לחקר הגולן  |  ת.ד. 97 קצרין 1290000
טלפון: 04-6123901  |  פקס: 04-6961930  |  דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפונים נוספים: ארכיון 04-6123903  |  מנהלה 04-6123928
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע, אוניברסיטת חיפה