header

univ logo

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

אקולוגיה וסביבה

אודות היחידה:

היחידה לאקולוגיה וסביבה שבמכון לחקר הגולן עוסקת במגוון נושאים הנוגעים לאספקטים יישומיים ותאורטיים בתחומים אלו בגולן. מטרת המחקרים שמתבצעים במסגרת היחידה היא להבין טוב יותר את הדינאמיקה של המערכות בשטחים הפתוחים בגולן, השפעת האדם על מערכות אלו, וכן להציע פתרונות אשר עשויים להפחית את ההשפעות השליליות על הסביבה שנגזרות לעיתים מפעילות האדם. בנוסף, החוקרים מעורים בוועדות שונות בגולן, ומסייעים בקבלת החלטות הנוגעות לסביבה ואקולוגיה בגולן.

חלק מנושאי המחקר בהם הייתה מעורבת היחידה לאקולוגיה וסביבה בשנים האחרונות כוללים:

- ניסיון להבין את ההשפעה היחסית של שינויי אקלים לעומת שינויי קרקע על המערכות האקולוגיות בגולן.

- תפקיד החורש במחזור ההידרולוגי והשפעתו על מאזני המים.

- השפעות השריפות הרבות שמתרחשות בגולן על הקרקע והצומח.

- ניטור של פעילויות של אוכלוסיות חיות הבר בגולן.

- שימושי קרקע והשפעתם על דיאטת הטורפים בגולן.

- טיפול בשפכים עירוניים.

אנשי היחידה מעורבים בפעילויות חינוך שונות שמטרתן להטמיע את הידע שנצבר בקרב ציבור תושבי הגולן. מעורבות זאת נעשית לאורך כלל החתך החינוכי, החל מעבודה עם תלמידים בבתי ספר יסודיים, דרך תלמידי תיכון וכלה במכללות האזוריות.

צוות היחידה:

דויד בורג

עודד בר-שלום

עודד כהן

דן מלקינסון

עידן קופלר

אייל קורצבאום

מיכל מיליגר

ליאור רוטנברג


המכון לחקר הגולן  |  ת.ד. 97 קצרין 1290000
טלפון: 04-6123901  |  פקס: 04-6961930  |  דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפונים נוספים: ארכיון 04-6123903  |  מנהלה 04-6123928
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע, אוניברסיטת חיפה