header

univ logo

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

חינוך ומדעי החברה

אודות היחידה:

בין תחומי האחריות של המכון לחקר הגולן נמצאים התחומים החברתי-חינוכי והקהילתי. הצוות של מדעי החברה עוסק בתחומי מחקר ופעילות בנושאי חינוך וחברה, בקרב האוכלוסיה בגולן. צוות זה שם דגש על מחקרים וסקרים יישומיים למען קדום מטרות חברתיות באמצעות הערכות מקצועיות שהוא מספק למקבלי ההחלטות במועצות, במערכות החינוך ובמוסדות קהילתיים בגולן.

הצוות לא רק מייעץ אלא גם מוביל תהליכים חברתיים וחינוכיים בגולן כחלק מתפיסת המכון לחקר הגולן של חשיבות התרומה לקהילה (למשל ייזום וקדום מיזם "חינוך ברמה" והקמה והפעלה של היחידה להערכה ומדידה בחינוך). חברי הצוות שייכים לוועדות תכנון וביצוע במועצות בגולן. תרומה נוספת היא הדרכת תלמידים לתואר אקדמי בעבודות המחקר שלהם.

בד בבד עם פעילותו הציבורית, הצוות דואג לפרסם את תוצאות מחקריו בבמות האקדמיות ראויות בארץ ובעולם.

בנוסף חוליה חשובה בצוות היא היחידה להערכה ומדידה (בראשות ארזית ברק).

מטרות היחידה:

* קידום מערכת החינוך בגולן באמצעות פעילויות ארוכות טווח (כמו "חשיבה ברמה").

* הטמעת מערכת מדידה והערכה בבתי הספר בגולן.

* מחקר עם הפנים לקהילה – העונה על צרכים של תושבי הגולן

* יצירת כלים ונתונים אמינים למנהלי פעילויות חברתיות וכלכליות בגולן.

* ייעוץ בצוותי פעולה חברתיים קהילתיים.

* סיוע בעבודות חקר לתלמידים וסטודנטים בגולן.

צוות היחידה:

חוקרים

פרופ' שמואל שמאי (ראש הצוות)

ד"ר זינאידה אילטוב

ד"ר עדי ויטמן

ד"ר עירית ששון

עוזרי ותלמידי מחקר

אירינה ליטבינוב

נילי אדווה


המכון לחקר הגולן  |  ת.ד. 97 קצרין 1290000
טלפון: 04-6123901  |  פקס: 04-6961930  |  דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפונים נוספים: ארכיון 04-6123903  |  מנהלה 04-6123928
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע, אוניברסיטת חיפה